Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2019

Miłość jest wtedy gdy dwie osoby w siebie wierzą.
— Nowość
Reposted fromresort resort viacoolstorybro23 coolstorybro23

June 27 2019

4301 9607 390
Reposted fromsoftboi softboi viagingerowaa gingerowaa
Saskia Keultjes
1422 2a09 390
Reposted fromfungi fungi viawszystkodupa wszystkodupa
2604 28dc 390
Reposted fromkarahippie karahippie vianamehercarmen namehercarmen
9015 85a6 390
Reposted fromverronique verronique viaxannabelle xannabelle
9931 b3dc 390
Reposted fromhagis hagis viaxannabelle xannabelle
3738 3a2a 390
Reposted fromfungi fungi viacoolstorybro23 coolstorybro23
3951 6185 390
Reposted frompunisher punisher viawszystkodupa wszystkodupa
5210 4198 390

June 21 2019

9496 13c5 390
Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności, przypływa znikąd w środku dnia. (..)
W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.
— Magda Ryszko
Reposted frommalw malw viasupposedtobe supposedtobe
7595 f664 390
Reposted fromGIFer GIFer viatouchthesky touchthesky
6510 e3bb 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamefir mefir
3736 533f 390
Reposted frommariola mariola viajethra jethra
Nikt nie może być mi bliższy ode mnie, a ja, ja jestem sobie czasem taki daleki.
— Stanisław Lem "Szpital Przemienienia"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxannabelle xannabelle
1616 54e0 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastarryeyed starryeyed
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i też nie mam sensu.
— Różewicz
Reposted frommathema mathema viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl